เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)คนไทยในอเมริกา ร่วมพิธีกฐินพระราชทานวัดมงคลรัตนาราม เมืองเทมป้า สหรัฐอเมริกา


8 พ.ย. 2564, 13:45คนไทยในอเมริกา ร่วมพิธีกฐินพระราชทานวัดมงคลรัตนาราม เมืองเทมป้า สหรัฐอเมริกา
วันนี้ ( 7 พย.)พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร กล่าวว่า อาตมาได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองเทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยมีพระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี) เป็นเจ้าอาวาส คุณเสาวลักษณ์  ถมแก้ว ชาวเมืองแทมป้า เป็นผู้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 7 พย. เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่นอเมริกา)พิธีทอดถวายกฐินพระราชทานในครั้งนี้พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาส ได้จัดให้มีขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเวียนรอบอุโบสถ โดยมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองแทมป้าและใกล้เคียงรวมทั้งชาวอเมริกามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับคนไทยที่มาร่วมงานต่างก็ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะเป็นพิธีที่สำคัญแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความรักของคนไทยในต่างแดนทึ่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกด้วย

สำหรับคนอเมริกาที่มาร่วมงานต่างก็ประทับใจโดยเฉพาะการแสดงออกถึงความรักของคนไทยที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอน ความศรัทธาในสามสถาบันหลักของขาติ การแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามรวมทั้งอาหารไทยที่หลากหลายที่คนไทยนำมาร่วมงานบุญด้วย


พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า คนไทยในเมืองแทมป้าต่างก็มีความภูมิใจในวัดมงคลรัตนาราม เพราะสร้างได้สวยงามรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่นโบสถ กุฎิสงฆ์ เป็นต้นจนทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองแทมป้าไปแล้ว นอกจากนั้นแล้ววัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและคนอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งในแบบครอบครัวหรือที่สนใจมาศึกษาพระพุทธศาสนา เพราะในทุกวันอาทิตย์วัดจะจัดให้มีการบรรยายและนำปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้คนอเมริกาอีกด้วย

คนไทยในต่างแดนต่างก็ไม่ลืมวัดและพระศาสนา พระสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทูตปฎิบัติศาสนกิจในต่างประเทศล้วนแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน เป็นที่พึ่ง ทีปรึกษาและให้ธรรมในการดำรงชีวิตอีกด้วย พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.