;"สว.พะเยา" ลงพื้นที่ติดตามการปฏิรูปประเทศ


25 พ.ย. 2564, 16:14"สว.พะเยา" ลงพื้นที่ติดตามการปฏิรูปประเทศ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการธิการ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาพร้อมด้วย พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานฯ พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานประเด็นที่คณะมาติดตามประกอบด้วย การดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ สูง kigh Performance Provinces การถอดบทเรียนการบริหารจัดการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามแบบรายงานการถอดบทเรียนของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. การดำเนินการชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้าในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบ แนวคิด วิธีการดำเนินการ รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากนั้นคณะได้เดินทางถึงหมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการ/หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้า ผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้าปลอดภัยสู้ภัยโควิด 19 และผลงานดีเด่นของหมู่บ้านด้วยRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.