วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
"สมเด็จพระสังฆราช" ประทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565


25 ธ.ค. 2564, 18:40

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานส.ค.ส.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยเป็นพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พ.ศ.2565 ว่า “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”©2018 ONBNEWS. All rights reserved.