เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)หัวหน้าคณะทำงานฯ ติดตามราชการในส่วนภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จ.พะเยา


7 ม.ค. 2565, 08:14หัวหน้าคณะทำงานฯ ติดตามราชการในส่วนภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จ.พะเยา
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า วันที่ 6 มกราคม2565 พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และความก้าวหน้าของโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในระหว่างวันที่ 6 -7 ม.ค.2565 โดยวันนี้ คณะได้เดินทางมาที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นที่ติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รวมถึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพระดับพื้นที่ ผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดพะเยาในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนปัญหาสำคัญของจังหวัดพะเยาที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยาได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินงบกลางในอำนาจของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำในพื้นที่ 9 อำเภอ ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้า ไปมาก ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความพึงพอใจ เพราะได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยาได้รวบรวมแผนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ งบประมาณ 17,498,457.35 บาท) ซึ่งหากจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรม


จากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปที่อำเภอภูกามยาวเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการขุดลอกลำเหมืองกว๊านบ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว งบประมาณ 499,000 บาท และโครงการขุดลอกห้วยแก้ว บ้านกิ่วแก้วหมู่ที่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน งบประมาณ 584,700 บาท โดยพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เรื่องน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค มีการประชุมร่วมกับทางจังหวัดพะเยา ได้รับทราบปัญหาของการใช้งบประมาณ มีการหารือให้คำแนะนำเพื่อให้ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น ส่วนโครงการที่ลงพื้นที่มาดูในวันนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ เป็นความเดือดร้อนของประชาชน และมีเหตุผลความจำเป็น ทางรัฐบาลโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณอย่างแน่นอน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.