วันที่ 27 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
"องคมนตรี" ตรวจเยี่ยมคณะครู - นร. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา และติดตามการจัดการเรียนการสอน


6 ก.ย. 2562, 20:38

"องคมนตรี" ตรวจเยี่ยมคณะครู - นร. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา และติดตามการจัดการเรียนการสอน6 ก.ย. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน และติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 43 พร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่คณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูและนักเรียน ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปี2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีเนื้อที่ 200 ไร่ เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์แบบอยู่ประจำ เพื่อรองรับเด็กขาดโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาและสายอาชีพ ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 615 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 75 คน ด้านจัดการเรียนการสอน ได้น้อมนำพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 12 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3. มีงานทำ-มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ มาใช้ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง เช่น ปลูกผักสวนครัว ทำนาข้าว ปาล์น้ำมัน ยางพารา ไผ่กิมซุง ทำขนมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะนำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.