เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



นายกฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 17,997,636 บาท


7 ก.พ. 2565, 14:27



นายกฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 17,997,636 บาท




วันนี้ ( 7 ก.พ.65 ) เวลา 11.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 17,997,636 บาท ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสาธารณภัยเพิ่มเติม นอกจากการช่วยเหลือตามปกติของส่วนราชการแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้



นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 17,997,636 บาท ให้แก่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับมอบแทนผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่อมอบและส่งต่อความห่วงใยไปยังผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้
 
1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ สมุทรสาคร อ่างทอง อุทัยธานี และขอนแก่น จำนวน 38 ราย จำนวนเงิน 7,924,141 บาท
2. การให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่า ในจังหวัดระยอง และจันทบุรี จำนวน 4 ราย จำนวนเงิน 120,000 บาท
3. การให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนเสียหายจากเหตุอุทกภัย พายุโซนร้อน “ปาบึก” เพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 274 หลังคาเรือน จำนวนเงิน 3,987,512 บาท
4. การให้ความช่วยเหลือ กรณีบ้านเรือนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เสียหายจากเหตุอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 156 หลังคาเรือน จำนวนเงิน 3,835,983 บาท
5. การให้ความช่วยเหลือกรณีราษฎรอาสาปฏิบัติงานลาดตระเวนไฟป่า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 30,000 บาท
6. การให้ความช่วยเหลือกรณีท่อก๊าซธรรมชาติรั่ว และเกิดอัคคีภัย เพิ่มเติม ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 51 ราย จำนวนเงิน 800,000 บาท
7. การให้ความช่วยเหลือ กรณีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,300,000 บาท


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามรัฐบาล ขอมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการบริจาคจากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนฯ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นกรณีเพิ่มเติมนอกจากการช่วยเหลือตามระเบียบราชการปกติอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่าเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ จะเป็นประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำมาโดยตลอดให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องมีการบริหารจัดการและเก็บรักษาเงินกองทุนฯ ส่วนนี้ไว้สำหรับในการช่วยเหลือในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่เสียสละบริจาคเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งขอบคุณกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอมอบเงินให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับมอบแทนผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สำนักนายกรัฐมนตรีได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 163,622,299 บาท และยอดบริจาคคงเหลือ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นจำนวน 944,081,045.57 บาท สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ ขอเชิญชวนบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 ชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้






Recommend News





MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.