วันที่ 28 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพม.ชุมพร จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ


11 ก.ย. 2562, 14:54พม.ชุมพร จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ
วันนี้ (11 ก.ย. 62) เมื่อเวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร

นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2552 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม Bike ปั่นอุ่นไอรัก ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยกำหนดกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ผู้พิการผู้สูงอายุ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 5 พื้นที่ ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563

สำหรับโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชุมพร ในวันนี้ มี 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10          
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร และกิจกรรมปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน โดยปั่นจักรยาน นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ระยะทางในการปั่น 7.4 กิโลเมตร มีหน่วยงานและผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชมรมจักรยานจังหวัดชุมพร คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร และประชาชนจิตอาสา

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.