วันที่ 27 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปลัดมหาดไทย ย้ำผู้ว่าฯ สร้างสมดุล-บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์


11 ก.ย. 2562, 15:21ปลัดมหาดไทย ย้ำผู้ว่าฯ สร้างสมดุล-บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
วันนี้ (11 ก.ย.62) ที่ห้องเมจิค 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
     
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยบทบาทสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ต้องสร้างสมดุลในระดับพื้นที่ บูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายและดำเนินงานตามนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการและประชาชน และได้มอบนโยบายการบริหารในพื้นที่ ซึ่งได้เน้นย้ำในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยขอให้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด จัดกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน และจัดโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งต้องรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
     
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบริหารจัดการส่วนราชการในระดับพื้นที่ ทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาค และกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงบประมาณของส่วนราชการและงบประมาณด้านการจัดการสาธารณภัยต้องดำเนินการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.