วันที่ 28 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"สถาบันพระปกเกล้า" จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง


11 ก.ย. 2562, 16:14"สถาบันพระปกเกล้า" จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
วันนี้ (11 กันยายน 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก อาคารอบรมหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า ในการจัดอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง "ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะ" โดยมี ดร.ศุภณัฐ เพิ่มพูลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้

และในการจัดอบรมดังกล่าว มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศ ประกอบด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ผศ.ทศพล สมพงษ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจารย์วิรัตน์ ปานจิต อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 นี้ มีประธาน-รองประธาน-เลขานุการและคณะทำงานศูนย์ฯ 26 จังหวัด เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากรรมการศูนย์ฯ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent ) ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะละเจตคติในการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยใช้กระบวนนโยบายสาธารณะแบบการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภาคพลเมืองให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมในจังหวัดของตนเองให้เกิดเป็นรูปธรรม

สำหรับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี มี นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง ประธานศูนย์ฯ นายภัทร์ติพงษ์ เหลืองทอง รองประธานศูนย์ฯ (ฝ่ายบริหาร) นายสามารถ เย็นนิกรณ์ รองประธานศูนย์ฯ (ฝ่ายประสานงาน) เข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้

 

 

  


 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.