เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ว่าสุรินทร์" เปิดโครงการแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ - ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช


11 เม.ย. 2565, 16:31"ผู้ว่าสุรินทร์" เปิดโครงการแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ - ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 11 เม.ย. 65 ที่ห้องประชุมช้างใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย น.ส.พิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์, ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช (เครือข่ายPGS นครศรีธรรมราช) โดยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวหอมอินทรีย์ เพื่อรวบรวมผลผลิตข้าวหอมมะลิให้เชื่อมโยงตลาดที่เหมาะสม นำมาดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้าวกอมมะลิของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดสารพิษ โครงการข้าวใหม่ ปลามัน ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครือข่ายPGS ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ปลาทูเค็ม ปลาทูหอม ปลาทูหวาน ปลาเส้น ปลาทูแขกแดดเดียว ปลาหวาน ปลาจวดเค็ม ปลาอินทรีย์เค็ม ปลากระบอกแดดเดียว ปลาหวานสมุนไพร กะปิ กุ้งแห้ง หมึก หอม และหมึกกะตอย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าของดีระหว่างเครือข่าย ให้มีการขยายผลการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรอื่นๆ ให้เกิดความต่อเนื่องให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดต่อไปซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นแนวทางและเป็นการนำไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆในอนาคต เช่น ข้าว อาหารทะเล ผลไม้ หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆนำไปปสู่การขยายผลจังหวัดอื่นๆทั่ วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในอนาคตต่อไป

สำหรับกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายข้าวหอมมะลิอินทรย์จังหวัดสุรินทร์ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 9 กลุ่ม ปริมาณข้าวสารอินทรีย์รวมกว่า 2 พันกิโลกรัม รวมเป็นเงินกว่า 1 แสนบาท ในขณะที่รายการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของเครือข่าย PSG นครศรีธรรมราช เข้าร่วมนำผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนสินค้ารวม 5 กลุ่ม ทั้งวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการอิสระ


นายกิต สุขแสวง ผู้ใหญ่บ้านตากวนน้อย ม.7 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และเป็นประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอจอมพระ กล่าวว่า ครั้งก่อนเป็นการแลกเปลี่ยนผลไม้กับข้าวหอมมะลิ ตอนช่วงที่มังคุตราคาตกต่ำ ครั้งนี้เป็นอาหารทะเลแลกกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ถือเป็นครั้งที่สองที่เข้าร่วมโครงการ ผลผลิตครั้งนี้ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชสวยงามมาก รอบหน้าคิดว่าน่าจะได้เป็นจำนวนมากข้าวหอมมะลิ เนื่องด้วยข้าวตอนนี้ราคาตกต่ำมาก สมาชิกทุกคนบางท่านยังเหลือในยุ้งฉางเป็น 10 ตัน โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เกษตรกรจะได้ระบายข้าวออกแปรเป็นอาหารแลกเปลี่ยนกัน ก็อยากให้มีโครงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเรา


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.