เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชุมพร โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ชุมพร กิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส


20 เม.ย. 2565, 11:33ชุมพร โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ชุมพร กิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส
ชุมพร   โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร กิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส
วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร ดำเนินโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต  จังหวัดชุมพร ตามนโยบายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารแช่น้ำร้อนพร้อมส่วนประกอบ บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมลงพื้นที่ การดำเนินโครงการก่อสร้าง ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ ขนาดใหญ่ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วย นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุลประธานชมรมSTRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดชุมพร  นายราเชนทร์ ยอดยิ่ง นางสาวอัจฉรา นิลรัตโนทัย นายสุบิน ยุทธนรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวเกศรินทร์ ธงศรีพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน นายประสาท ไกลวิลาศพนักงานธุรการ น.ส.พัชรี คงสาลี ปฏิบัติงานด้านนิติกร นายสวัสดิ์ พิบูลย์ นางสาวกรวรรณ ไกรวิลาศ นายสุวิทย์ ด้วงแดง นายเบญจพล ใหม่ชู นายธนาเทพ กมศิลป์ นางจุไรรัตน์ ฉิมวารี นางสมหวัง มาสศร นายนิพนธ์ ยอดรัก นายพงษ์ศักดิ์ ประดิษฐศิลป์ นางกานดา บุญทรง นางสาวปาลิน เอี้ยงมี นางสาวอรวรรณ ร่มเพชร ผศ.ดร. ชุมพล อังคณานนท์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.อนิรุต  หนูปลอด ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์แม่โจ้ ชุมพร นายปัญญา อภิรัตนวรรณ นายวีระยุทธ พันธ์เมฆากูล ว่าที่ ร.ต.อนิรุต หนูปลอด นางสาวสุภัตรา แพละออง นายประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร สื่อมวลชน นายอารัน จักรณรงค์  ร.ต.ศุภชัย น้อยขาว เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจโครงการ
     เวลา 08.30 น  ณ โครงการก่อสร้างอาคารแช่น้ำร้อนพร้อมส่วนประกอบบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู และห้องประชุมน้ำตกจำปูน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอละแม จังหวัดชุมพร   นายจารุวัฒน์ สุวรรณลิขิต   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และลงพื้นที่โครงการ ก่อสร้างอาคารแช่น้ำร้อนพร้อมส่วนประกอบบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอละแมได้มอบหมายให้ นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารแช่น้ำร้อนพร้อมส่วนประกอบบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูพร้อมด้วย นายวิทยา ทองบุญช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นายสมเจตน์ ทองนาแค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นายพีระวิทย์ รอดศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนอบต.สวนแตง นางพรพนา ผลประทุม เสมียนตราอำเภอละแม และเข้าร่วมประชุม ถึงแผ่นการและการดำเนินการของการดำเนินโครงการก่อสร้าง ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ ขนาดใหญ่ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้รับทราบ
   เวลา 13.30 น. นายสันติ ฉิมหาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว และ ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ โครงการระบบผลิตน้ำประปาแบบป็อกแท็งค์ ขนาดใหญ่ ถึงรายละเอียดการก่อสร้าง งบประมาณการก่อสร้าง และผลที่ได้รับชาวบ้านหมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว ได้ใช้น้ำประปาทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจโครงการ ก่อสร้างระบบประปาแบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ ณ หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.