เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ขอแสดงความยินดี ! นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)


29 เม.ย. 2565, 13:04ขอแสดงความยินดี ! นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)
วันนี้ 29 เม.ย. 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โอกาสนี้ นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เกิดเมื่อวันที่ 20  กันยายน  2510 จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน จาก Lyceum Nurthwestern University ประกาศนียบัตรบัณฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา  อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกัน  แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 เริ่มรับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ 4 โรงพยาบาลมะการักษ์ ปี 2551 ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ปฏิบัติงานที่ รพ.มะการักษ์ รวม 20 ปี จากนั้นย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 9 เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และในปี 2564 – ปัจจุบัน        ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการระดับสูง) มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ดังนี้  ได้รับรางวัลทีมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นรับชาติ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ พุทธศักราช 2565  ได้รับประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานและองค์กรดีเด่นด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ปี 2565 มีผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนำงานวิจัยมาสร้างเสริมพลังอำนาจให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ผลงานดีเด่น เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดแนวชายแดน และเป็นพื้นที่พิเศษนําร่องด้านการท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคดีเด่น แก้ปัญหาการรักษาและติดตามการควบคุมป้องกันวัณโรค (Directly Observed Treatment: DOTS) เพราะแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย จึงทำให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยเร่งค้นหากลุ่มป่วยและนำเข้าระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมป้องกันโรค ทำให้ลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน  ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เป็นภัยเงียบด้านสุขภาพ ลดปัญหาภาวะแทรกซ้อน สมอง หัวใจ ไต ตับ (microvascular complication) 

ผลงานดีเด่นเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 5 จัดมหกรรมและการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนไทย และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล รวมทั้งส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนที่ได้มาตรฐาน GMP/WHO ผลงานดีเด่น เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี “ผลงานด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตำบลจัดการสุขภาพระดับดีเยี่ยม” ผลักดันนโยบายให้จัดทำแผนงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบ่งพื้นที่ตามสภาพปัญหาและภูมิประเทศ เป็น 3 โซน ทำให้แผนงานโครงการสัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดำเนินงานเชิงรุกพื้นที่ทุกอำเภอและพื้นที่ชายแดน เข้าถึงชุมชนทุกพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งผลงานอื่นๆ อีกมากมาย ยึดมั่นคำสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธย จากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

คติการทำงาน...ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ   จะตกมาแก่ท่านเอง   ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.