เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



ครม.ขยายส่วนลด LPG NGV ให้กลุ่มเป้าหมายอีก 3 เดือน ถึง ก.ย.นี้


21 มิ.ย. 2565, 16:20



ครม.ขยายส่วนลด LPG NGV ให้กลุ่มเป้าหมายอีก 3 เดือน ถึง ก.ย.นี้




วันนี้ ( 21 มิ.ย.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงาน  2 ด้าน คือ มาตรการด้านพลังงาน และมาตรการด้านการคลัง  รายละเอียด ดังนี้ 

1.มาตรการด้านพลังงาน 
1.1 ขยายมาตรการที่จะสิ้นสุดเดือน มิถุนายน 65  ขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม-กันยายน 65  ได้แก่ ทะยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG)  เดือนละ 15 บาท/ถัง    ขยายระยะเวลาส่วนลดก๊าซ LPG แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ไม่เกิน 100 บาท/ คน/ 3 เดือน  ส่วนลดก๊าซ LPG  สำหรับหาบเร่เผงลอย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน   ตรึงราคาก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกกรัม สำหรับ แท็กซี่ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”  ซื้อในราคา 13.62 บาท /กิโลกรัม  และตรึงราคาน้ำมันดีเซล กรณีที่ราคาเกิน  35บาท/ลิตร  โดยรัฐอุดหนุนส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ  50 

1.2 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปรับตัวเพิ่มขึ้น  โดยกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ได้  B 7  น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ร้อยละ 5-10 และ B20  รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร 

1.3 มาตรการขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาตินำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่นน้ำมันดีเซลและเบนซินเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงวิกฤติน้ำมันแพง โดยเงินในส่วนของน้ำมันดีเซล นำไปบริหารราคาขายปลีกให้ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร  เงินในส่วนของน้ำมันเบนซิน นำไปลดราคาขายปลีก 1 บาท/ลิตร  กระทรวงพลังงานรายงานว่า กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับกลุ่มโรงกลั่นถึงแนวทางในการดำเนินกาส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป รวมทั้งขอความร่วมมือ ปตท.  นำส่งกำไรส่วนหนึ่งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งคาดว่าจัดเก็บได้ 500-1,000 ล้านบาท/เดือน 



1.4  มาตรการประหยัดพลังงาน 
ภาคประชาชน  อาทิ มาตรการ  “ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน” ปิดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้  ตั้งอุณหภูมิ เรื่องปรับอากาศ 26 องศาเซลเซียส 
ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม   อาทิ การเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา  ขอความร่วมมือให้ปิดป้ายโฆษณาหลัง 22.00 น. เป็นต้น 
ภาคขนส่ง อาทิ การส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะแทนยานพาหนะส่วนบุคคล   รณรงค์ขับรถไม่เกิน 90 กม./ชม. ลดการเดินทางโดยการใช้แอปสั่งอาหารหรือรับส่งของ หรือการใช้ การประชุมออนไลน์แทนการเดินทางด้วยตนเอง 
หน่วยงานราชการ อาทิ – ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 20 และ กำหนดให้ลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 เป็นตัวชี้วัดของส่วนราชการ - ผลักดันกลไก ESCO

2. มาตรการด้านการคลัง
2.1 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ  ระยะเวลา 15 ก.ค. – 31 ธ.ค. 65 โดยให้หักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงสำหรับอบรม สัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง   และ 1.5 เท่าสำหรับจังหวัดอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง

2.2 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าภายในประเทศ ให้หักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงาน ออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในประเทศ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง


ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน มีมติเมื่อวันที่ 29 มี.ค. และ 19  เม.ย. 65  ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือน มิ.ย. 65  อย่างไรก็ดี แนวโน้มราคาน้ำมันและราคาสินค้าในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าภายในประเทศมีแนวโน้มที่สูงต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยตรง รัฐบาลจึงได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งมีมาตรการภาษีเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว






Recommend News





MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.