เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สพป.เขต 3 สุรินทร์ ยกย่องเด็ก ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100 % ทั้ง 240 แห่ง


5 ก.ค. 2565, 16:37สพป.เขต 3 สุรินทร์ ยกย่องเด็ก ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100 % ทั้ง 240 แห่ง
วันนี้ (5 ก.ค.65) ที่หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติความสามารถด้านการอ่าน (Reading -Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านภาษาไทย ปีการศึกษา2564 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ก้าวไกลสู่สากล จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (สพป.เขต3) หลังจากได้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" โดยกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสมรรถะการอ่านขั้นสูง เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ จึงจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ความสามารถด้านการอ่าน (Reading -Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ก้าวไกลสู่สากล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู นักเรียน สถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งการสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา โดยการเสวนาถอดบทเรียนการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนตามกิจกรรมรวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังกล่าวสำหรับกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีความสามารถด้านการอ่าน (Reading -Test : RT) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และ โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading -Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

โดยมีผู้ทรงวุฒิจาก หลายสาขาวิชาชีพ ทั้งบุคลากรในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ และผู้ทรงวุฒิจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และคณะกรรมการบริหารชมรมครูภาษาไทย สพป. สุรินทร์ เขต 3 รวมทั้ง คณะกรรมการชมรม ครูภาษาไทย ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดสุรินทร์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบดูแลทั้งสิ้นจำนวน 233 โรง และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 7 แห่ง รวมทั้งหมด 240 โรง ซึ่งพบว่าเด็กชั้น ป.1 สามารถอ่านออกเขียนได้ ถึง 100 %


นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กล่าวว่า จากการกล่าวรายงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ทำให้ทราบว่า ได้ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" โดยกำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จไว้ที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสมรรถนะการ อ่านชั้นสูง นั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กล่าวอีกว่า ผลกระทบการเรียนการสอนในช่วงโควิด 2 ปที่ผ่านมากระทบ ทั้งชั้นอนุบาล ป.1-ป.3 ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง การจัดการเรียนการสอนช่วงที่ผ่านมา เราใช้การสอนออนแฮนด์เป็นส่วนใหญ่ และก็ออนไลน์บ้างสำหรับเด็กโต ป.4,5,6 และ ม.1-ม.3 วิธีการจัดเตรียมงาน ก็คือให้คุณครูจัดเตรียมในเรื่องของใบงานแบบฝึกต่างๆ ไปมอบให้เด็กนักเรียน สำหรับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล หรือ ป.1 ครูก็จะสามรถไปให้ความรู้ถึงบ้าน เป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาในการที่ลูกไม่สามรถออนไซต์ได้ ขณะเดียวกันผลการสอบ RT ป.1 ก็ถือว่าใช้ได้ สูงกว่าขั้นเฉลี่ยในระดับประเทศขึ้นมาสูงกว่าปีที่แล้ว และอีกประการที่น่าประทับใจในเรื่องการจัดการเรียการสอนของ เด็กชั้น ป.1 พอเปิดเทอมมา ในช่วงปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือนแรก พ.ค.,มิ.ย. จนถึง ก.ค.ครู ป.1-ป.3 จะต้องทบทวนเนื้อหาบทเรียนการเขียนอ่านคล่องเขียนคล่องไว้ก่อน ให้ได้ก่อน เพราะว่าหากเด็กมีปัญหาในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อขึ้นไปชั้น ป.2-ป.3 ก็จะมีปัญหามาก เขตจะต้องทบทวนระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพราะว่า ในช่วงโควิดที่ผ่านมา เราสอนออนแฮนด์และออนไลน์ จึงต้องใช้ระยะเวลาเดือนแรกทบทวน เนื้อหาสาระให้ชดเจนก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และอีกประการหนึ่งก็เป็นนโยบายของท่านเลขาพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าในช่วงการจัดการเรียนการสอนในช่วง มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.และการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนด้วย


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.