เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปชส.อุดรฯ จับมือเครือข่ายฯ อสม สื่อมวลชน พัฒนาสร้างความเข้าใจรัฐ สู่ประชาชน


30 ส.ค. 2565, 12:50ปชส.อุดรฯ จับมือเครือข่ายฯ อสม สื่อมวลชน พัฒนาสร้างความเข้าใจรัฐ สู่ประชาชน
วันนี้ (29 ส.ค.65) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี โดย นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวชาลิสา ชมภูราษฎร์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปี 2565 เป็นการนำเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และสื่อมวลชน จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ, ตลาดผ้านาข่า และ วัดป่าดงหนองตาล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจการบูรณาการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจน สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ผลักดันภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก ทั้งนี้ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ได้รับเกียรติจาก นายวิมล  สุระเสน  นายอำเภอบ้านผือ  กล่าวต้อนรับ     นายนภสินธุ์ บุญล้อม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์  ภูพระบาท, อารยธรรมที่พบบนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, แหล่งท่องเที่ยว และแนวทางการผลักดันภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก

จากนั้น เดินทางไปศึกษาดูงาน ตลาดผ้านาข่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย และสนับสนุนชุมชนโดยการเลือกซื้อของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากผ้าหมี่ขิด ผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ด้วยลายที่โดดเด่น ก่อนจะเดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ วัดป่าดงหนองตาล สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ชมเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล 2,000 ปี


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายสำคัญของจังหวัด ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันยังมีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชน ในจังหวัด เพื่อสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลได้รับทราบ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาความเจริญมาสู่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ตามวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ที่ว่า “เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


คำที่เกี่ยวข้อง : #อุดรธานี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.