เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมหลายหน่วยงาน ขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน


15 ก.ย. 2565, 13:07ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมหลายหน่วยงาน ขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
วันนี้ (วันที่ 15 กันยายน 2565)   ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3  อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิด การประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

จังหวัดสุรินทร์  สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน โดยมีผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม การดำเนินโครงการวิจัยการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน จำนวน 29 หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์    

ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการวิจัยการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์ สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน เป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่ 3 พร้อมทั้งขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท.  ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับประเทศ จังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนที่มีการนำเข้าข้อมูลคนจนสู่ระบบจำแนกประเภทคนจน รวมทั้งการนำคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ และสร้างระบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Loop) ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุรินทร์ และพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) ระดับพื้นที่ให้คนจนหลุดพ้นความยากจน ตามกรอบแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihoods Framework; SLF) ด้วยการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหนักปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียงจังหวัดสุรินทร์ (ศจพ.จ.สร.) และคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

ด้าน นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ การขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ระยะที่ 3 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนที่มีการนำเข้าข้อมูลคนจนสู่ระบบจำแนกประเภทคนจน รวมทั้งการนำคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ และสร้างระบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Loop) ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุรินทร์ และพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) ระดับพื้นที่ให้คนจนหลุดพ้นความยากจน ตามกรอบแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihoods Framework; SLF) ด้วยการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหนักปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียงจังหวัดสุรินทร์ (ศจพ.จ.สร.) และคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์


ทางด้าน นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ การขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ระยะที่ 3 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนที่มีการนำเข้าข้อมูลคนจนสู่ระบบจำแนกประเภทคนจน รวมทั้งการนำคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ และสร้างระบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Loop) ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุรินทร์ และพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) ระดับพื้นที่ให้คนจนหลุดพ้นความยากจน ตามกรอบแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihoods Framework; SLF) ด้วยการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหนักปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียงจังหวัดสุรินทร์ (ศจพ.จ.สร.) ที่ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่งผลให้ประชากรกลุ่มยากจนในจังหวัดสุรินทร์ได้รับบริการและความช่วยเหลือให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถเข้าถึงทรัพยากรการศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม และหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ต่อไป 
 ในที่ประชุม ได้มีการชี้แจงการขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน  การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ                 ในปี 2563-ปัจจุบัน  ปฏิทินกิจกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืนเพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  ระบบค้นหา สอบทาน จำแนก และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Loop) นำคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ โดย คณะผู้วิจัย
ระบบส่งต่อความช่วยเหลือของระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน จังหวัดสุรินทร์   แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืสรุปสะท้อนความคิดเห็น โดยคณะทีมงานวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.