เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เขต 17 ประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2565


22 ก.ย. 2565, 15:23ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เขต 17 ประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2565
เมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่ 22 กันยายน  2565 ณ. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย. นาง รุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 (ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย )ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565  โดยได้มีวาระการประชุมทั้งหมด5วาระซึ่งทั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ชุดที่4 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ3ปีด้วย อนึ่งในวาระการประชุมได้มีการลงพื้นที่สอดส่องโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโครงการขุดลอกสระภัยแล้งพร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ในอำเภอบ้านด่านลานหอย  พร้อมวาระร่างรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.สุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พร้อมลงพื้นที่สอดส่องงาน โครงการขุดลอกสระภัยแล้ง พร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านลานทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยโดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบ้านด่านลานหอย ลงพื้นที่ด้วย 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.