เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ"


17 พ.ย. 2565, 21:15

ในหลวง-พระราชินี  เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ"วันที่ 17 พ.ย.2565 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ  “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit) ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการฯและภัณฑารักษ์ ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จากนั้น  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือประกอบนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”  และกราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ  กราบบังคมทูล เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit)  และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  

 


เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”  จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ ณ ห้องจัดแสดงหมายเลขที่ 1 และ 2 โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำเสด็จพระราชดำเนิน และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการฯ  ต่อจากนั้น  เสด็จเข้าห้องจัดแสดงหมายเลข 3 และ 4 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และผ้าบาติกทรงสะสมจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขั้นตอนการอนุรักษ์และจัดเก็บวัตถุ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับห้องคลัง ณ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในร้านพิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สนองพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติภารกิจงานด้านศิลปาชีพ และดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา  ซึ่งได้ทรงนำความรู้ด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นมาพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ รวมถึงการจัดทำนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit)  ซึ่งเป็นนิทรรศการแรก ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และภัณฑารักษ์

นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe  of Her Majesty Queen Sirikit)  จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลาต่างๆ ทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ ที่ส่วนใหญ่ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าจากฝีมือของคนไทย ด้วยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ กับทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการส่งเสริมงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร และยังเป็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

 

ที่มา แนวหน้า 


คำที่เกี่ยวข้อง : #onbnews  
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.