เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.อนุมัติ 3.68 หมื่นล้านบาท พัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3


29 พ.ย. 2565, 15:45ครม.อนุมัติ 3.68 หมื่นล้านบาท พัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3
วันนี้ ( 29 พ.ย.65 ) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่  3 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินลงทุน 36,829.499 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งระบบขนถ่ายผู้โดยสารทางอากาศและทางภาคพื้น มีประสิทธิภาพและลดความแออัดระบบจราจรภายใน ท่าอากาศยาน รองรับปริมาณจราจรทางอากาศและผู้โดยสาร รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบินรวมท้ังสามารถเช่ือมต่อระบบขนส่ง ทางราง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยแนวทางดำเนินการ ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน  ดังนี้ 

- กลุ่มงานที่ 1 : งานพัฒนาด้านทิศใต้ เช่น งานก่อสร้างอาคาร 
ผู้โดยสารอาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7  ชั้น เป็นชานชาลาจอด รับ - ส่งผู้โดยสาร 
- กลุ่มงานที่ 2 งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และงาน ก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ / อาคาร สานักงานสายการบิน / อาคารรับรองพิเศษ VVIP 
- กลุ่มงานที่ 3 : งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทางขับเชื่อม 
- กลุ่มงานที่ 4 : งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1  อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุง อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2 - 4
- กลุ่มงานที่ 5 : งานสนับสนุนโครงการพัฒนา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
- กลุ่มงานที่ 6 : งานสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานจ้างติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะ การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการฯ 

วงเงินลงทุน 36,829.499 ล้านบาท  โดยใช้แหล่งเงินทุนจากภายใน คือ เงินรายได้ของ ทอท. เป็นอันดับแรก และหากสภาพคล่องจากการดำเนินงานไม่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ จึงจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาชดเชย

แผนการดำเนินการ แบ่งออกเป็น (1) งานออกแบบ ปีงบฯ 64 - 66  (2) งานก่อสร้าง ปีงบฯ 66-72 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองมีอาคารผู้โดยสารจำนวน 2  อาคาร และมี ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารรวม 30 ล้านคนต่อปี ซึ่ง ทอท. มองว่า โครงการ ฯ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมืองและพัฒนาให้เต็มศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นระดับจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการอยู่ในปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รองรับปริมาณจราจรทางอากาศและผู้โดยสาร 

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.