เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.


8 ม.ค. 2566, 13:18ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.
ที่พระอุโบสถ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย  ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ถวายพระกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาโดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ-รับพร และถวายความเคารพหน้าพระรูป


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแบบลายผ้าแก่ชาวทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวไทยทุกคน อีกทั้งยังทรงเเบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศาสนา โดยเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในเทศกาลกฐิน และเสด็จไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานโบราณราชประเพณี

จังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้พสกนิกรชาวชลบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป


คำที่เกี่ยวข้อง : #ชลบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.