เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 14 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)


3 เม.ย. 2566, 15:40มท.1 มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 14 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)
วันนี้ ( 3 เม.ย.66 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร นายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายกองเอก ชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 14 ราย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ร่วมในพิธี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ความว่า “ข้าราชการ” ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประเทศชาติและประชาชนในฐานะผู้ที่กระทำกิจการและงานของพระราชา ดังนั้น "ข้าราชการ" จึงถือเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเกียรติ และมีความหมายลึกซึ้ง นอกจากนี้ "ข้าราชการ" ยังถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกับประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ด้วยความพากเพียรอุตสาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท่ามกลางความท้าทาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการวิถีใหม่ ใฝ่คุณธรรม บริการเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

"การที่ทุกท่านได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 นั้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์ในเบื้องต้นแล้วว่า ทุกท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้และความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาประเทศชาติและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง จึงขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565" ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่น รวมทั้งจะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนให้สมกับคำว่า “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” สืบไป" มท.1 กล่าวเน้นย้ำ

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยโดยส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกำหนด เสนอรายชื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าราชการพลเรือน และในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 14 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ขึ้น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 1. เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) 2. เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และ 3. ได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวนกรมละ 2 ราย รวม 14 รายได้แก่

1) นายวีระชัย ประเสริฐโส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาใส่ผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้างทุกวันเสาร์" เป็นประจำทุกวันเสาร์ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยและกระตุ้นสังคมส่วนรวม การอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจด้วยวิถีพุทธ

2) นายศิริพงศ์ อริยสุนทร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำข่าวมหาดไทยในรูปแบบข่าวเชิงนโยบายเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจกับประชาชน และพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media) โดยส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเนื้อหาของข่าวไปขยายผลในเชิงปฏิบัติและกำกับติดตามการทำงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

3) นายประคอง มหาไวย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมการปกครอง เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นทางด้านการทะเบียน ประจำสำนักทะเบียนดีเด่นประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนประชากรตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2556

4) นายเกรียงไกร เตชะวรางกุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กรมการปกครอง เป็นผู้จัดทำแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำนวน 445 ตำแหน่ง และแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 476 ตำแหน่ง

5) นางจันทิมา โจนส์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-based Enterpreneurship Promotion)

6) นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าของจังหวัดตราด

7) นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน กรมที่ดิน เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน 73 แห่ง และดำเนินการสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา 17 แห่ง และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน

8 ) นายสงกรานต์ วรรณรัตน์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน เป็นผู้ดำเนินการบริหารสัญญาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) และดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network)

9) นายรัฐธิปัตย์ ปางวัชรากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ยกร่างจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 และการยกระดับความร่วมมือระหว่างพลเรือน-ทหารว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับหน่วยทหาร อันเป็นแนวคิดต้นแบบเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

10) นายกิตติบดี ชินโคตรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

11) นางฤชุมาน ฐานสุพร นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแล และขับเคลื่อนงานผังเมืองรวมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้ประกาศใช้บังคับครอบคลุมทั้งประเทศ

12) นายวิโรจน์ พุ่มพวง นายช่างโยธาอาวุโส กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ควบคุมงานโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน

13) นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นผู้จัดทำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

14) นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ นิติกรชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการกำกับดูแล และเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.