เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)องคมนตรี ติดตามการจัดหาน้ำสำหรับทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จ.เพชรบูรณ์


2 ต.ค. 2562, 20:58องคมนตรี ติดตามการจัดหาน้ำสำหรับทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จ.เพชรบูรณ์
วันนี้ ( 2 ต.ค.62 ) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางจัดหาน้ำในการทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของราษฎร หากมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ขึ้น โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะฯ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ พิจารณาเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกัน

จากนั้นเวลา 14.00 น. องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรตำบลบ้านติ้ว บ้านโสก ปากช่อง และลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับความเดือดร้อน กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ขึ้น โดยปิดกั้นลำห้วยขอนแก่น ซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2534 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความจุของอ่างที่ระดับเก็บกัก 33.22 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2538 สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลบ้านโสก และตำบลปากช่อง ของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้จำนวน 31,880 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 6,300 ไร่ ซึ่งในอนาคตจะได้มีการหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำน้ำมาช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้ชมพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น และสอบถามถึงปัญหาอุปสรรค และชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงความความต้องการใช้น้ำของราษฎรในครั้งนี้ด้วย

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.