เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ผ่านระบบ (VTC)


31 พ.ค. 2566, 02:28มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษา  ประจำปี 2566 ผ่านระบบ (VTC)
วันนี้(30 พฤษภาคม 2566 พลโท สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ เจ้ากรมชายแดนทหารและกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีศึกษา 2566 ผ่านระบบ (VTC) ที่ สำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็น ผู้แทนรับมอบทุน มี พันเอก ธณาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 นายรณรงค์ คงทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา นายถนัด สมาธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม รวมเป็นเกียรติในการรับมอบ ที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยกองกำลังสุรนารี ได้รับมอบทุน จำนวน 91 ทุน ให้กับนักเรียนในพื้นที่กองกำลังสุรนารี
ทั้งนี้ กองกำลังสุรนารี ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 จำนวน 16 ทุน หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 จำนวน 30 ทุน หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 จำนวน 10 ทุน และกองบัญชาการกองกำลังสุรนารี รวม 35 ทุน โดยการมอบทุนของมูลนิธิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มอบให้นักเรียนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนในพื้นที่ชายแดน นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดีให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ ให้มีขีดความสามารถมากขึ้น อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต ก่อนการมอบทุน กองกำลังสุรนารี ได้มีการจัดอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ให้นักเรียนที่ได้รับมอบทุน โดย ชุดวิทยากรครู ประวัติศาสตร์ชาติไทย ของหน่วย เพื่อให้นักเรียน มีความรัก ความหวงแหน รักชาติ รักสถาบัน และมีจิตสำนึกจากนั้น พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้มอบจักรยาน ตามโครงการ "Army Bike สานฝัน ปันสุข" จำนวน 8 คัน พร้อมด้วยถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ด้วยความห่วงใยของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเล็งเห็นถึงความลำบากของการเดินทางนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงได้ให้หน่วยทหาร ทำการซ่อมจักรยานให้มีสภาพดีพร้อมใช้ และมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีความจำเป็น นำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในโครงการ "Army Bike สานฝัน ปันสุข" โดยเริ่มดำเนินการ ในพื้นที่แนวชายแดนของประเทศ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทางหนึ่งด้วยRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.