เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เห็นชอบร่างฯ มท.-รง. ขยายเวลาคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทำงานในไทยถึง 30 ก.ย.


8 ส.ค. 2566, 14:44ครม.เห็นชอบร่างฯ มท.-รง. ขยายเวลาคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทำงานในไทยถึง 30 ก.ย.
วันนี้ ( 8 ส.ค.66 ) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลัง 31 กรกฎาคม 2566  โดยอนุมัติ/เห็นชอบในหลักการร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน  2 ฉบับ  ได้แก่  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  5 ก.ค. 2566  (ฉบับที่ ..)  และ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5  ก.ค. 2566  (ฉบับที่ ..)   เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31  ก.ค. 2566  แล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  โดยเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนนายจ้างและสถานประกอบการสามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายทำงานต่อไป

กระทรวงแรงงานรายงานว่า  ปัจจุบันมีนายจ้างยื่นบัญชีเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2566  ตามมติคณะรัฐมนตรี (5 ก.ค. 2566) แล้ว ประมาณ 417,261  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2566 ) ซึ่งหากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วคนต่างด้าวดังกล่าว จะกลายเป็นคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกกฎหมาย ไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรหรือทำงานต่อไปได้ และนายจ้างหรือสถานประกอบการยังคงจ้างงานคนต่างด้าวดังกล่าว อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้  ดังนั้น  จึงได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ แก้ไขมติ ครม. (5 ก.ค. 66) แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลัง 31 ก.ค. 66    ให้สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายท้างานต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  คาดว่าสามารถครอบคลุมช่วงเวลาได้รัฐบาลใหม่เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.