วันที่ 6 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบายกองทัพบก ผบ.เหล่าทัพตบเท้าต้อนรับ (ภาพชุด)


9 ต.ค. 2562, 15:13นายกฯ ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบายกองทัพบก ผบ.เหล่าทัพตบเท้าต้อนรับ (ภาพชุด)
วันนี้ ( 9 ต.ค.62 ) เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กระทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ ลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้ควบคุมการจัดแถวทหารกองเกียรติยศ ได้แก่ พันเอก ณัฐพัฒน์ ม่วงกล่ำ ผู้บังคับกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ 

ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทและการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกในห้วงเวลา สำหรับภารกิจของกองทัพบกมี ๗ ประการ ประกอบด้วย การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน, การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ, การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการป้องกันประเทศ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองทัพบกมีแผนการพัฒนาที่สำคัญหลายด้าน อาทิ ด้านกำลังพล การจัดกิจกรรมต้อนรับญาติและครอบครัวทหารใหม่ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ห้วงทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ ผลการจัดกิจกรรมมีเสียงตอบรับจากญาติของทหารใหม่เป็นอย่างดี ด้านการข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกองทัพบกประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และมิตรประเทศอื่นๆ ด้านยุทธการ การฝึก ศึกษา และวิจัยพัฒนาทางทหาร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในระดับกองทัพภาค ด้านการส่งกำลังบำรุง ได้แก่ โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง STRYKER RTA ICV เพื่อเสริมสร้างกรม ร. ยานเกราะเบา ของ พล.ร.๑๑

ด้านกิจการมวลชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพล (ขุนศึก) มณฑลทหารบก (ขุนภักดี) และกองพัน (ขุนอาสา) ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ การสนับสนุนพลเรือนในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ แก้ปัญหาพื้นที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกร่วมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด รวมถึงการฝึกแลกเปลี่ยนความรู้การบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ หลังจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังการบรรยายแล้ว ได้มอบนโยบายที่สำคัญแก่กองทัพ เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๙๗ ที่จังหวัดนครราชสีมา สมรสกับรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา มีบุตร ๒ คน คือ นางสาว ธัญญา จันทร์โอชา และ นางสาว นิฏฐา จันทร์โอชา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙, หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๖๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖, แม่ทัพภาคที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙, เสนาธิการทหารบก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑, รองผู้บัญชาการทหารบก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ และผู้บัญชาการทหารบก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในปัจจุบัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ (เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒) และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.