เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ศาลรธน. ขยายเวลาให้ "พิธา-ก้าวไกล" ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีล้มล้างการปกครอง


16 ส.ค. 2566, 14:11ศาลรธน. ขยายเวลาให้ "พิธา-ก้าวไกล" ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีล้มล้างการปกครอง
วันนี้ ( 16 ส.ค.66 ) ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่การประชุม กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิ หรือ เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูฐ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้ง 2 ลงวันที่ 15 ส.ค.2566 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้ว มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.