วันที่ 6 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมรส. จับมือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยกระดับคุณภาพการศึกษา สนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม


9 ต.ค. 2562, 19:11มรส. จับมือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยกระดับคุณภาพการศึกษา สนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม
9 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) ร่วมกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด ดำเนินการขับเคลื่อนบุคลากรท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นการปฏิบัติจริงสร้างการเรียนรู้ สนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยการผลักดันให้เข้าถึงวิวัฒนาการรอบด้านของตลาดแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรส. เป็นประธาน และมีนายสุวัฒน์ อุไรโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ เขตพื้นที่ภาคใต้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นผู้ลงนาม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานตามพันธกิจผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างครอบคลุมทุกมิติ กอปรกับโลกมีการเปลี่ยนแปลง การดำเนินชีวิตของคนในสังคมมีการปรับเปลี่ยนไปตามนวัตกรรมเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมผลักดันให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่แหล่งปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้สู่อาชีพในอนาคต

อุไรโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ เขตพื้นที่ภาคใต้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบขนส่งด้านบริการจัดส่งพัสดุด่วนซึ่งครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ มีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการขยายอย่างต่อเนื่อง และได้เห็นถึงศักยภาพในคุณลักษณะของบัณฑิต มรส. ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน พร้อมมีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่งมั่น รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการทำงานแก่นักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 

 

​สำหรับสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การฝึกอบรมระยะสั้นพร้อมประกาศนียบัตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนาบุคลากร สหกิจศึกษาและวิชาชีพ การรับบุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต สร้างโอกาสสร้างรายได้ให้บัณฑิตต่อไป

 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.