วันที่ 6 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”


9 ต.ค. 2562, 19:23กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”
วันนี้ ( 9 ตุลาคม 2562 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงาว่า ณ อาคาร "น้ำ คือ ชีวิต" กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้สดต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการ 5 กรม 18 กองพัน คณะนายทหาร และ กำลังพลทหารร่วมพิธี ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 9 ได้ดำเนินโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ในพื้นที่ของหน่วย โดยการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ อีกทั้งยังทรงมีพระราชปณิธานที่ให้หน่วยทหารได้มีโอกาสเรียนรู้ และดำเนินงานด้านการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร โดยเฉพาะทหารกองประจำการ จะได้เข้ามามีโอกาสเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ไปเป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

จากพระราชประณิธานดังกล่าว กองพลทหารราบที่ 9 จึงจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ให้กับทหารกองประจำการของ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 9 ที่จะปลดประจำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 127 นาย โดยแบ่งการฝึกอบรมฯ ออกเป็น 2 ห้วง ๆ ละ 5 วัน ซึ่งห้วงที่ 1 ทำการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 7 ถึง 11 ตุลาคม 2562 จำนวน 67 นาย และห้วงที่ 2 จะทำการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 14 ถึง 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 60 นาย

โดยในการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ให้พลทหารกองประจำการจะได้มีโอกาสเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ การปลูกพืชผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน การผลิตและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น ทั้งนี้หลังจากผ่านการฝึกอบรมจะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำกลับไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า สำหรับการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพลทหารราบที่ 9 ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่หน่วยได้น้อมนำพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายผลให้กับน้อง ๆ ทหารกองประจำการ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ภายหลังจากปลดประจำการ โดยเฉพาะการนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในลักษณะ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นการปลูกพืชผักสำหรับรับประทานภายในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย รวมถึงสามารถนำผลผลิตที่ได้มาแจกจ่าย แลกเปลี่ยนกันภายในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนก็จะทำให้ผู้คนมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน

นอกจากนี้ยังสามารถขยายผลนำไปสู่การสร้างอาชีพให้กับตนเองเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ขอให้น้อง ๆ ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ฝึกศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลยังพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนให้เป็นไปตามพระประสงค์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

 

  


 

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.