เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เคาะต่ออายุ คง VAT 7% อีก 1ปี ถึง 30 ก.ย.67


13 ก.ย. 2566, 15:46ครม.เคาะต่ออายุ คง VAT 7% อีก 1ปี ถึง 30 ก.ย.67
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ออกไปอีก 1 ปี สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.