เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผอ.รพ.ประจวบเปิดห้องICUเพิ่มแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยหนัก


18 ก.ย. 2566, 17:14ผอ.รพ.ประจวบเปิดห้องICUเพิ่มแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยหนัก
 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 กันยายน 66 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหออภิบาลผู้ป่วยหนัก(lntensive Care Unit) แห่งที่ 2 ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีขนาด 12 เตียง ที่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลประจวบฯ โดยมี นายแพทย์วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ กล่าวรายงานความเป็นมาของการเปิดหออภิบาลผู้ป่วยหนัก(ICU) มี นาย กมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นพ.ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ อดีตรอง ผอ.รพ.ประจวบฯ นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร น.ส.รัฎฐากร แสงเทียนทอง รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านต่างๆของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ทีมแพทย์และพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองประจวบฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี**

 

 

 

 นายแพทย์วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิโรงพยาบาลประจวบฯ กล่าวว่า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป( General Hospital ) ระดับ S ขนาด 278 เตียง มีหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 1 หอ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตทุกสาขา เช่น อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมโรคไต ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทางสมอง เป็นต้น ดูแลผู้ป่วยที่มีน้ำหนัก ตัวมากกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป มีจำนวนเตียง 12 เตียง ประกอบด้วยเตียงสามัญ และห้องแรงดันลบจำนวน 1 ห้อง ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งในเขตอำเภอเมืองและโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ส่งต่อมารับการรักษา ให้การดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน และได้รับการฝึกฝนทักษะพิเศษในการใช้เครื่องมือพิเศษในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน และมีทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิต ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ป่วยวิกฤตที่มารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้น โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยหนัก(ไอซียู) ที่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยใน เพิ่มอีกจำนวน 1 แห่ง ขนาด 12 เตียง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตให้เพียงพอเหมาะสม โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม มีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง และมีทีมแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ**

 

 

 

 


นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 11 เดือน ก่อนจะเกษียณอายุราชการกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด ได้ทราบถึงปัญหาและเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยเพิ่มจำนวนอีก 1 แห่ง เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์โดยมีทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการช่วยชีวิต รวมถึงการใช้อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพให้การดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ลดความแออัด ลดการส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา รองรับแพทย์เฉพาะทางที่มีจำนวนสาขาเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงสามารถรองรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูแลโรงพยาบาลภายในเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จะได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันสมัย เพื่อประชาชนจะได้มีสุขภาพที่ดีต่อไป****

 

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.