เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กทม.มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 15 ชุมชน รวม 8.3 ล้านบาท


19 ก.ย. 2566, 15:09กทม.มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 15 ชุมชน รวม 8.3 ล้านบาท
วันนี้ ( 19 ก.ย.66 ) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  นโยบายหลักของกรุงเทพมหานครคือการทำเส้นเลือดฝอยให้เข้มแข็ง เนื่องจากปัญหาของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่ เรามีส่วนกลางที่เข้มแข็งแล้ว แต่ส่วนที่อ่อนแอคือพื้นที่ชุมชน เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีการให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจลงไปเพื่อดูแลพี่น้องในชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่สร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตัวเอง เคารพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และอยู่ร่วมกันอย่างเห็นคุณค่า หลักการคือต้องร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งรัฐบาล กทม. และตนเอง การที่กทม.ช่วยสมทบทุนก็เหมือนกับการช่วยเรื่องการออมของชุมชน ซึ่งการออมเป็นเรื่องสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ เพราะการออมคือการเริ่มต้นที่จะทำให้เราใช้จ่ายไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยน้อยลง ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและขอแสดงความยินดีกับทุกกองทุนที่ได้รับเงินในวันนี้ ขอให้ช่วยกันทำให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และต่อเนื่อง ขยายผลให้ได้เงินตรงนี้กันถ้วนหน้า และนำเงินไปใช้ให้เกิดมรรคผล เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนต่อไป

สืบเนื่องจากที่รัฐบาล มีนโยบายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานตามโนยบายดังกล่าว พร้อมทั้งได้เห็นชอบให้มีการสมทบงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล ในอัตรา 1:1:1 โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบในหลักการแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน 

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2557 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการการจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนฯ ขึ้นมาเพื่อดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนให้สามารถขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเกิดการบูรณาการการดำเนินการระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐในการจัดระบบสวัสดิการชุมชน

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานครแล้ว 6 ปี โดยในปีงบประมาณ 2566 มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับเงินสมทบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 กองทุน รวมเป็นเงิน 8,344,800 บาท ดังนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดพร้าว กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตสะพานสูง กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตหลักสี่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตดุสิต กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตตลิ่งชัน กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางกอกน้อย กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตธนบุรี กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตภาษีเจริญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตทุ่งครุ กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางซื่อ กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคันนายาว กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคลองสาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ และกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางบอน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.