เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กอ.รมน.พาเยาวชนปลูกป่าหวงแหนธรรมชาติสร้างฝายชะลอน้ำ


19 ก.ย. 2566, 17:21กอ.รมน.พาเยาวชนปลูกป่าหวงแหนธรรมชาติสร้างฝายชะลอน้ำ
 

วันที่ 19 ก.ย.  พันเอกยุทธนา มหาวัน รอง ผอ.กอ.รมน. บึงกาฬ พร้อมด้วยนายสายชล เหล่าภักดี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกก่อง เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการหินสามวาฬ  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าบึงกาฬ  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 1 บึงกาฬนำน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนศรีวิไลวิทยา โรงเรียนบ้านโคกก่อง กว่า 100 คน ปลูกป่า สร้างฝาย โครงการ สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูสิงห์โมเดลของจังหวัดบึงกาฬ จากที่มีผลสัมฤทธิ์ ในปี 2565 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานลำดับที่ 1 ของ กอ.รมน.ภาค 2 ในเรื่องการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในปี2566

 

 

 

 

            พันโทหญิงกัญญามาศ กาญจนะ หน.ผ่ายกองกำลัง กอ.รมน.บึงกาฬ กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินโครงการ สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูสิงห์โมเดลของจังหวัดบึงกาฬ จากที่มีผลสัมฤทธิ์ ในปี 2565 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานลำดับที่ 1 ของ กอ.รมน.ภาค 2 ในเรื่องการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในปี2566 นี้จึงได้พัฒนาและต่อยอดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติบริเวณภูสิงห์ และพื้นที่โดยรอบให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สวยงามสืบต่อไป โดยแนวความคิดหลักในการสืบสานรักษาการดำเนินการให้ยั่งยืน ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างการตะหนักรู้ของคนและชุมชนโดยรอบ ตามศาสตร์พระราชา "ปลูกป่าในใจคน" ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ในการสืบสานการสร้างงาน สร้างรายได้จากป่า พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น เสริมความกินดี อยู่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้ "คนอยู่ร่วมกับป่า" ได้อย่างมีความสุข สมดุล และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 


ในการนี้ได้จัดกิจกรรมซึ่งได้มุ่งเน้นเป็นพิเศษต่อกลุ่มนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ จำนวน 500 ต้น พร้อมจัดทำฝายชะลอน้ำ และร่วมกันทำจิตอาสาเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณโครงการป่านันทนาการ ภูสิงห์-หินสามวาฬ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เด็กๆมีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม รักป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุข ผ่านทางการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมทำ ในการปลูกป่า , สร้างฝายชะลอน้ำรักษาความชุ่มชื่นให้กับป่า ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดมรดกทางความคิดในการรักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่และดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน สืบไป 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.