เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เคาะตั้ง "รัดเกล้า สุวรรณคีรี" เป็นรองโฆษกรัฐบาล และข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง


3 ต.ค. 2566, 15:21ครม.เคาะตั้ง "รัดเกล้า สุวรรณคีรี" เป็นรองโฆษกรัฐบาล และข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง
วันนี้ ( 3 ต.ค.66 ) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนางรัดเกล้า สุวรรณคีรี เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเห็นชอบแต่งผู้บริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ อาทิ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

ครม.เห็นชอบ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายเสกสรร สุขแสง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี รวมทั้งเห็นชอบให้นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายยศพล เวณุโกเศศ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.