วันที่ 5 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ผู้ว่าฯลพบุรี" สั่งปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


26 มี.ค. 2563, 08:42"ผู้ว่าฯลพบุรี" สั่งปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ออกคำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))จังฟวัดลพบุรี ประกาศปิดสถานบริการรชั่วคราว ตามมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 หากฝ่าฝืนต้องระวางจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระบุว่า

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3)  ขณะนี้พบจำนวนผู้ป่วยติดเชื้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่2) และจากการประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนาในจังหวัดลพบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา -ถ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4 / 2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่สาธารณะที่เสี่ยงต่อการติดโรค เพื่อให้ครอบคลุมสถานที่เสี่ยงทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้


คำที่เกี่ยวข้อง : #ลพบุรี   #ปิดสถานที่ชั่วคราว   #โควิด-19  
Recommend NewsMOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.