วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsรองผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. เชิญชวนใช้สิทธิ์ สุจริต โปร่งใส


23 พ.ย. 2564, 15:00รองผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. เชิญชวนใช้สิทธิ์ สุจริต โปร่งใส
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีรายงานว่า ณ อาคาร อเนกประสงค์ สนามกีฬาพระราเมสวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้มีกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปรงใส" โดย นายวชิระ เกตุพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีนายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมนายวชิระ กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบต. เป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญ ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวใจสำคัญอยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ ตามรัฐนูญบัญญัติไว้ว่า "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" การเลือกตั้งจึงเป็นเจตนารมณ์ของประชาชน ในการเลือกตั้งตัวแทนให้เข้าไปทำหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยพลเมืองคุณภาพ ไม่มีการซื้อสิทธิ ขายเสียง ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างใด ๆ


สำหรับกิจกรรม ดังกล่าวเป็นการรวมพลังขององค์การบริการส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 14 แห่ง โดยเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และวงกว้างในพื้นที่ โดยจะปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง©2018 ONBNEWS. All rights reserved.